• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
Oczyszczalnia DELFIN PAK

Zestawy oczyszczalni z pakietami drenażowymi

 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to urządzenie, które oczyszcza ścieki i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach produkujących ścieki bytowe: dom jednorodzinny, szkoła, hotel, zajazd, stacja benzynowa, biurowiec, supermarket.
Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym stosowane są przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych (min. 1,5 m od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych).
przydomowe oczyszczalnie z pakietem drenażowym
Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych.
Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. W wyniku opadania cząstek o większej gęstości (sedymentacji) tworzy się osad. Osad ten ulega fermentacji, w czasie której zanieczyszczenia rozkładane są na substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne. W wyniku flotacji cząstki lżejsze wynoszone są na powierzchnię zwierciadła cieczy. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia pochodzące z kuchni. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy ujściu ścieków z osadnika.
Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków, wstępnie oczyszczonych. Urządzenia muszą być tak skonstruowane, by zapewnić optymalne warunki do tlenowego oczyszczania ścieków wypływających z osadnika.
Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt lub warstwę filtracyjną są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtru powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane.

Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach;
  • 60% po osadniku gnilnym
  • po drugim etapie 90%


Drenaż rozsączający z zastosowaniem pakietów drenażowych
Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na równomierne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby. Sztywna rura drenażowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów drenażowych. Geowłóknina spełnia funkcję drenującą i filtrującą. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie.
Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposób powierzchni wymaganej pod oczyszczalnię.

Instalacja pakietu drenażowego

oczyszczalnie z pakietem drenażowym

Pakiety drenażowe znajdują zastosowanie głównie na małych działkach, przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek.) Są zamiennikiem żwiru w tradycyjnych oczyszczalniach. Wykorzystanie pakietów pozwala pięciokrotnie zredukować powierzchnię wymaganą pod oczyszczalnię. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest grunt.
 
Zasada działania pakietów drenażowych polega na wykorzystaniu warstwy zamulającej tworzącej się na powierzchni pól filtrujących ścieków pochodzących z urządzeń oczyszczania wstępnego (osadnik gnilny), która ogranicza filtrację bezpośrednią do gleby, sprzyjając rozkładaniu się zanieczyszczeń na powierzchni pola filtracyjnego. Warstwa zamulająca, utworzona głównie przez nagromadzenie się nie rozłożonych substancji organicznych, tworzy się w przepuszczalnej geowłókninie, ułożonej przemiennie z arkuszami polietylenu formowanego termicznie, które z kolei podtrzymywane są przez ramę polietylenową.
Ścieki ze studzienki kierowane są przez rury drenażowe, zamontowane we wgłębieniach pakietów drenażowych, następnie sukcesywnie przelewane przez fałdy utworzone przez geowłókninę. Przepuszczalność geowłókniny pozwala na zapewnienie dostępu powietrza w przestrzeniach nie zasilanych przez ścieki. Utrzymanie warunków tlenowych pozwala na rozkład zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w ściekach i stopniowe odmulanie geowłókniny, co pozwala na przejście oczyszczonych ścieków do gleby pod pakietami.
Zasilanie pakietów dokonywane jest głównie w sposób grawitacyjny. Średnica nominalna rur drenażowych powinna zawierać się między 100 a 125mm. Pakiety powinny być montowane po osadniku gnilnym z filtrem (zabezpieczenie przed zamuleniem).
Należy przeprowadzać regularną konserwację urządzeń oczyszczania wstępnego (opróżnianie).
Wentylacja osadnika gnilnego.
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz osadnika są żródłem gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem osadnika. Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku. W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach budynku (minimum 60 cm powyżej krawędzi najwyższego okna).

Sprawnie działająca wentylacja osadnika możliwa jest przez zastosowanie:
  • wyprowadzenia komina wentylacyjnego na poziomie kanalizacyjnym ponad dach budynku
  • umieszczenie wylotu gazów w formie trójnika na rurze wylotowej ścieków tuż za osadnikiem i odprowadzenie drogą powrotną na dach budynku

oczyszczalnia ścieków - wentylacja
 
Co należy zrobić, aby usunąć osad
Czynność tę zaczynamy od zdjęcia pokryw polietylenowych i odkręcenia pokryw wewnętrznych. Przy tej czynności trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ w tym momencie może nastąpić dekompresja gazów znajdujących się nad lustrem ścieków w osadniku. Gwałtowne odkrycie pokryw, może spowodować skurczenie się ścian osadnika, a wydostający się gaz odurzyć osobę obsługującą.
Ze względu na obecność gazów nie wolno palić papierosów! Po zdemontowaniu pokryw doprowadzamy wąż z bieżącą wodą i w momencie rozpoczęcia wypompowywania osadu rozpoczynamy napuszczanie wody, która uzupełnia poziom zawartości osadnika. Podczas opróżniania poziom ścieków w osadniku nie może obniżyć się poniżej połowy wysokości całkowitego napełnienia.
osadnik gnilny - opróżnianie
Wąż z wozu asenizacyjnego powinien być wprowadzony do włazu znajdującego się od strony wlotu ścieków, a wąż z wodą bieżącą od strony wylotu z osadnika. Podczas uzupełniania wodą poziomu zawartości osadnika, należy przepłukać wkład filtracyjny w koszu (nie wyjmując go z osadnika). Dla utrzymania dalszej rytmicznej pracy osadnika, dobrze jest dodać dawkę aktywatora biologicznego. Po zakończeniu wymienionych czynności, zakręcamy pokrywy wewnętrzne i nakładamy pokrywy zewnętrzne.

Uwagi eksploatacyjne
  • Zaleca się opróżnianie osadnika z osadu i płukanie kosza z wkładem filtracyjnym co rok.
  • W czasie opróżniania osadnika poziom zwierciadła ścieków nie może obniżyć się poniżej około 1/2 wysokości pełnego napełnienia zbiornika. Całkowite wypompowanie ścieków z osadnika może spowodować jego zgniecenie pod wpływem naporu gruntu.
  • Zaraz po opróżnieniu osadnika z osadu należy wykonać płukanie drenażu wodą pod ciśnieniem, na odcinku od końca do studzienki rozdzielczej i pomiędzy studzienką rozdzielczą a osadnikiem gnilnym.

Ten profilaktyczny zabieg w połączeniu z regularnym stosowaniem zalecanych biopreparatów zapewni długoletnią drożność drenażu i wydłuży jego żywotność.

Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij