ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Separatory węglowodorów – informacje

Separatory substancji ropopochodnych.

 

W jaki sposób działają

SEPARATORY  WĘGLOWODORÓW  Z  POLIETYLENU

Separatory węglowodorów (ropopochodnych) przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych
z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn.
w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty
ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również
część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.
W przypadku właściwego doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu przepływu nominalnego, zapewniony
jest przepływ zaolejonych wód deszczowych. Dlatego przy tym przepływie nie występuje blokowanie przepływu,
a powierzchnia czynna separatora wystarcza na to, aby większe krople ropopochodnych wypłynęły ku powierzchni
i połączyły się w jednolitą warstwę. Zjawisko to jest przyspieszane i wspomagane przez wkłady koalescencyjne
w separatorach klasy 1, zwanych separatorami koalescencyjnymi.

separatory ropopochodnych, separatory

Kliknij aby powiększyć

<br/ title=”separatory ropopochodnych”>

Separatory węglowodorów zatrzymują węglowodory oraz substancje dekantacyjne zawarte w wodach odpływowych.
Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego urządzenia do określonego obiektu. Separator nie może być za mały –
gdyż zbyt mały przepływ nie pozwoli na właściwą separację. Nie powinien też być zbyt duży – ze względów
czysto ekonomicznych.
Wody deszczowe jak i procesowe zawierają substancje ropopochodne oraz inne zanieczyszczenia stałe (pyły,
piaski i inne substancje stałe) w pierwszej fazie dostają się do odmulacza.
Dzięki wbudowanemu deflektorowi wytrącenia prędkości i procesowi sedymentacji następuje oczyszczenie z substancji
stałych zawartych w wodach ściekowych. W dalszej fazie woda nadal zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi
przedostaje się do właściwej komory separacyjnej, gdzie podczas flotacji, czyli zbijania w krople większych
cząstek substancji ropopochodnych i wypłynięcia na powierzchnię – następuje właściwe oczyszczanie.
Tak oczyszczone wody ściekowe na wpływie osiągają zawiesinę < 50 mg/l oraz zawartość ropopochodnych
< 100 mg/l, co pozwala na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Dla ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego stężenie ropopochodnych powinno wynosić mniej niż 5 mg/l,
aby osiągnąć takie parametry oczyszczania należy zastosować separatory węglowodorów z wkładką koalescencyjną.
Wylot ścieków z separatora następuje przez syfon zakończony automatycznym zamknięciem, uniemożliwiającym
przedostanie się substancji ropopochodnych na zewnątrz.

<br/ title=”separatory ropopochodnych”>

KlasaMaksymlna dopuszczalna
zawartość oleju resztkowego mg/l
Typowa technika rozdziału
(przykłady)
I5 mg/lseparator koalescencyjny
II100 mg /lseparator grawitacyjny

 

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Separatory ropopochodnych – budowa i zastosowanie

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Normy oraz przepisy prawne, obowiązujące w Polsce i innych krajach unijnych, stawiają producentom urządzeń asenizacyjnych
duże wymagania dotyczące ochrony wód gruntowych.

Produkty ropopochodne stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Tak więc separatory węglowodorów powinny być stosowane w miejscach zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi, czyli stacjach benzynowych, myjniach i warsztatach
samochodowych, parkingach, drogach, lotniskach, złomowiskach oraz w sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, baz paliwowych,
baz sprzętu – jak też powinny stanowić niezbędny element w układach zlewni miejskich.

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Separatory ropopochodnych – budowa

ODMULACZ – zatrzymuje wszystkie substancje ciężkie (kruszywa, żwir, piasek, muł itd.),
które znajdują się w ściekach przed wejściem do separatora węglowodorów.
Oferowane separatory węglowodorów posiadają zintegrowany odmulacz

separatory ropopochodnych, separator

Wkładka koalescencyjna ma za zadanie zebrać na swej powierzchni cząstki węglowodorów, które nie mają
wystarczającej masy objętościowej. Tworząca się warstwa węglowodorów po uzyskaniu odpowiedniej masy przenosi
się do górnej części urządzenia. Wkładka koalescencyjna pozwala na uzyskanie zrzutu zanieczyszczeń, nie
przekraczającego 5 mg węglowodorów na litr.

Tak oczyszczone wody ściekowe można odprowadzić bezpośrednio do środowiska naturalnego
Oferujemy separatory posiadające wkładkę koalescencyjną.

By-pass jest obejściem przelewowym (ulewowym) wbudowanym w separator.
By-pass – jest to system umożliwiający, przepuszczanie wód deszczowych o bardzo dużym nasileniu, poza
separator już po kilku minutach od początku napływu. System ten stosuje się w przypadku bardzo dużych
powierzchni parkingowych lub silnych ulew. Już po kilku minutach silnego napływu – do separatora zaczyna
dopływać czysta woda. Można ją zatem przepuścić przez obejście. Nie przeciąża to niepotrzebnie urządzenia.
Stąd BY-PASS czyli obejście.
Przy zastosowaniu by-passu przepływ nominalny można zwiększyć pięciokrotnie (jest to rozwiązanie standardowe).
Separatory z obejściem stosowane są na wody opadowe z dużych powierzchni.
Urządzenie umożliwia działanie separatora podczas dużej ulewy. W czasie opadów deszczu ilość wód ściekowych
wpływających do separatora przewyższa jego przepływ nominalny. Gdy ten poziom zostaje przekroczony do pracy
włącza się by-pass usytuowany w odmulaczu powyżej progu wlotu do separatora. W ten sposób nadmiar cieczy,
bez dużej zawartości ropopochodnych nie zakłóca pracy separatora, a jednocześnie błoto, piasek i inne substancje
stałe zostają zatrzymane w odmulaczu.

separatory ropopochodnych, separatory

Automatyczne zamknięcie jest urządzeniem bezpieczeństwa zapobiegającym wydostawaniu się substancji
ropopochodnych do kanalizacji po separatorze w wypadku braku obsługi lub przelewu przypadkowego. Przewód
wylotowy zamykany jest zaworem połączonym z pływakiem wytarowanym na ciężar właściwy węglowodorów. Pływak ten
podąża przez cały czas za zwiększającą się warstwą węglowodorów (znajdując się zawsze w części środkowej) do momentu
osiągnięcia maksymalnej ilości magazynowania substancji ropopochodnych, a co za tym idzie zamknięcia wpływu.

separator ropopochodnych, separatory


<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Separatory ropopochodnych – konserwacja

Z powodu zakwalifikowania substancji zatrzymywanych w separatorach, jako substancji niebezpiecznych serwisowanie może być prowadzone wyłącznie przez firmę
posiadającą zezwolenie właściwych organów ochrony środowiska.

Separatory powinny być regularnie kontrolowane, opróżniane i czyszczone. Należy zwrócić uwagę na krajowe lub
miejscowe przepisy w zakresie odprowadzania ścieków. Częstość kontroli, opróżniania i czyszczenia powinna być
zależna od objętości magazynowej separatora lub osadu w osadniku i być zgodna z doświadczeniem eksploatacyjnym.
<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

 • częstotliwość opróżniania zależy od ilości ścieków do obróbki,
 • przedział odmulacza musi być opróżniany regularnie, minimum 4 razy w roku,
 • jeżeli nie było przypadkowego przelewu węglowodorów, przedział separatora musi być opróżniany raz w roku,
 • po każdym opróżnieniu urządzenia należy ponownie zalać urządzenie wodą.

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”> Właściciel instalacji zobowiązany jest do bieżącej konserwacji posiadanego urządzenia. Obejmuje ona:

 • Jeżeli posiadany model wyposażony jest w wkładkę koalescencyjną zalecane jest sprawdzanie zabrudzeń
  filtrów kolescencyjnych – użytkownik powinien sam od czasu do czasu wymyć go strumieniem wody.
 • Sprawdzanie stanu zabrudzenia automatycznego zamknięcia odpływu, jakim jest pływak. Brak systematycznej
  konserwacji pływaka może doprowadzić do całkowitego zamknięcia odpływu ścieków z separatora i to
  w najmniej dogodnym dla użytkownika momencie. Tego typu awarii nie da się przewidzieć, dlatego też
  niezmiernie ważną sprawą jest systematyczne sprawdzanie stanu zabrudzenia tej części separatora.
  Pływak, który nie jest czyszczony, może zwiększyć swój ciężar właściwy, co w konsekwencji spowoduje,
  że odpływ z separatora zostanie zamknięty.

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>
<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

WARUNKI  ZABUDOWY  I  MONTAŻU  SEPARATORÓW ROPOPOCHODNYCH

Separatory powinny być instalowane blisko Ľródeł zanieczyszczeń, ale nie powinny być umieszczane w nieprzewietrzanych
pomieszczeniach, w drogach, na parkingach lub w magazynach. Powinny być łatwo dostępne dla czyszczących pojazdów.
Specyficzne warunki pracy i układu budynków mogą powodować, że urządzenie powinien być umieszczony daleko
od Ľródła ścieków. Separatory powinny być instalowane tak, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego mrozem,
oraz aby wszystkie części wymagające konserwacji były dostępne dla obsługi w każdej chwili. Tam gdzie jest
to niezbędne pokrywy włazów na separatorach powinny być tak zamontowane, aby obciążenie na separator nie
przekroczyło wartości projektowanej.

Tam gdzie nie ma specjalnych miejscowych przepisów, separatory powinny być połączone z rurociągami odpływowymi i kanałami w następujący sposób:

 • Ścieki powinny być doprowadzone do separatora grawitacyjnie. W przypadku, gdy statyczny poziom cieczy w separatorze jest niższy od poziomu zalewania powodziowego, ścieki z separatora powinny być transportowane do systemów rurociągów za pośrednictwem pompowni.
 • Rurociągi dopływowe w separatorze powinny być ułożone z minimalnym spadkiem 2% (1:50), aby uniknąć gromadzenia się substancji
  ropopochodnych i tłuszczowych. Tam, gdzie z powodów budowlanych i/lub wynikających z warunków obsługi nie jest to możliwe
  i/lub wymagane są dłuższe trasy rur, należy wykonać odpowiednie pomiary, aby uniknąć gromadzenia się substancji ropopochodnych, tłuszczy lub osadów.
 • Połączenia pomiędzy rurami pionowymi i poziomymi powinny być wykonane z użyciem dwóch łuków 45°, pomiędzy którymi należy
  umieścić odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o długości, co najmniej 250 mm lub z użyciem równorzędnego, złagodzonego
  łuku. Dalej należy dołączyć odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o długości, w milimetrach, równej, co najmniej 10-krotnej
  wartości wymiaru nominalnego rury dostarczającej ścieki. Odcinek ten należy umieścić na odpływie do separatora.
 • Miejscowe przepisy mogą ograniczać temperaturę ścieków i miejsce podłączenia do zbiorczego systemu odprowadzenia
  ścieków.
 • Miejsca odpływu, na przykład wpusty podłogowe powinny mieć osadniki, a tam, gdzie to jest konieczne,
  wyjmowane pojemniki na osad z możliwością czyszczenia.
 • Nie dopuszcza się stosowania osadników z wlotem od góry, na przykład przez kratkę.

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”> Rurociągi połączone z separatorami (dopływowy i odpływowy) powinny być skutecznie wentylowane. Rurociąg doprowadzający ścieki do separatora powinien być
wyposażony w wentylację grawitacyjną, a odgałęzienia rurociągów wentylacyjnych powinny być połączone ze wszystkimi bocznymi rurociągami dopływowymi
dłuższymi niż 5 metrów. Tam gdzie najbliższy pion wentylacyjny jest dalej niż 10 metrów przed separatorem, rura zasilająca powinna być połączona
z dodatkową rurą wentylacyjną usytuowaną jak najbliżej separatora.

Separatory ropopochodnych są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia przygotowane do montażu.
Ich instalacja polega tylko na:

 • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie,
 • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub procesowej,
 • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Poniżej na rysunkach przedstawione są zalecenia producenta do montażu urządzeń z polietylenu:

Separatory ropopochodnych – posadowienie urządzeń na dużej głębokości

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Do wyprowadzenia włazu urządzenia
na powierzchnię użyto kręgów betonowych
separatory ropopochodnych, separatory
Do wyprowadzenia włazu na powierzchnię zastosowano nadbudowy o wysokości 330 cm – (możliwość zakupu u producenta)
separator ropopochodnych, separatory

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Separatory ropopochodnych – posadowienie urządzeń w miejscu ruchu pojazdów mechanicznych
Przy posadowieniu urządzeń w miejscu przewidzianym dla ruchu pojazdów należy zabezpieczyć zbiornik płytą
betonową od góry. Należy również przewidzieć włazy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości. Ramy pokryw
z żeliwa należy zamontować w płycie betonowej opartej na brzegach wykopu.

separatory ropopochodnych, separatory

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Separatory ropopochodnych – posadowienie urządzeń ponad poziomem gruntu
Jeżeli zachodzi konieczność posadowienia separatora powyżej gruntu należy obowiązkowo wymurować murek po
każdej stronie zbiornika i wypełnić piaskiem wolną przestrzeń pomiędzy ściankami.

alt="separatory

 

Separatory ropopochodnych – posadowienie urządzeń przy wysokim poziomie wód gruntowych
Jeżeli zachodzi konieczność posadowienia separatora powyżej gruntu należy obowiązkowo wymurować grobowiec.
W szczególnych wypadkach (wysoki poziom wód gruntowych) konieczne jest wykonanie fundamentów i kotwienia separatora.

Posadowienie urządzeń przy wysokim poziomie wód gruntowych – krok po kroku

 • wykonanie płyty betonowej na dnie wykopu (płyta o ciężarze równym sumie ciężaru zbiornika i jego wypełnienia)
 • wykonanie uchwytów kotwiących w płycie (kotwy rozmieszczone proporcjonalnie do długości zbiornika – minimum 2)
 • obsypanie zbiornika piaskiem stabilizowanym (50 kg cementu na 1 m3 piasku)

 

separatory ropopochodnych, separatory

<br/ title=”separatory ropopochodnych, separatory węglowodorów”>

Informacje dodatkowe

Producent zaleca montaż separatorów pod ziemią:

 • ustawić separatory poziomo na odpowiednio przygotowanym podłożu,
 • podłączyć wejście i wyjście separatora do kanalizacji,
 • podłączyć wentylację,
 • napełnić separatory czystą wodą,
 • w separatorach węglowodorów należy podnieść pływak i opuścić go dopiero po ustabilizowaniu
  się poziomu wody,
 • wolne miejsca, które pozostały po ustawieniu urządzenia w wykopie uzupełnić piaskiem stabilizowanym.