ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR

Oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR

Biologiczna oczyszczalnia z przepływem grawitacyjnym

Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej
EN 12566-3:2005 + A2:2013

oczyszczalnia ścieków Biostar

Oczyszczalnia Biostar
Oczyszczalnia HABA Biostar jest kompaktową oczyszczalnią przepływową odprowadzającą oczyszczone ścieki. Zaletą tego typu oczyszczalni jest większa odporność na zróżnicowana ilość i jakość dopływających ścieków. Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do pierwszej komory oczyszczalni będącej reaktorem biologicznym. W reaktorze tym ścieki są cyklicznie natleniane, dzięki czemu zapewnione są odpowiednie warunki do rozwoju mikroorganizmów osadu czynnego, co w konsekwencji powoduje wysoka redukcje zanieczyszczeń.
Następnie ścieki grawitacyjnie dopływają do drugiej komory oczyszczalni będącej osadnikiem wtórnym, który w bardzo wysokim stopniu podnosi klarowność oczyszczonych ścieków. Osadnik wtórny wyposażony jest w recyrkulację, która pozwala odprowadzić osad do reaktora.
Oczyszczalnia Biostar występuje w wersji z przepływem grawitacyjnym oraz może być wyposażona w pompę wirową pozwalającą odprowadzić ścieki oczyszczone do układu rozsączania.
Procesy napowietrzania ścieków kontrolowane są przez sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni. Konstrukcja urządzenia pozwala na prawidłową pracę nawet przy krótkotrwałych przerwach w dopływie prądu. Kolejną ważną cechą jest możliwość zadeklarowania ilości użytkowników i dzięki temu zminimalizowania zużycia energii.
Polecana jest dla gruntów trudno przepuszczalnych (np. gliniaste) lub o wysokim poziomie wód gruntowych.oczyszczalnia ścieków Biostar
WENTYLACJA INSTALACJI OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

Oczyszczalnię należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych i wyprowadzenie powyżej kalenicy, w jej pobliżu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne,stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. oczyszczalnie należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów.

oczyszczalnia haba biostar

 

Kształtki fluidalne HABA
W oczyszczalniach SUPER SBR zastosowane zostało specjalne złoże fluidalne, na którym rozwijają się mikroorganizmy poprawiające jakość ścieków oczyszczonych.
Zróżnicowana powierzchnia kształtek umożliwia rozwój różnego rodzaju mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kształtki fluidalne HABA RL są zoptymalizowane pod względem ciężaru właściwego oraz występują w dwóch typach, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych rodzajów oczyszczalni.
Dzięki składnikom ułatwiającym rozwój błony biologicznej, złoże fluidalne jest szczególnie przydatne do oczyszczania trudnych ścieków.Korzyści ze stosowania kształtek fluidalnych HABA:

 • stabilna praca reaktora nawet przy nierównomiernym dopływie ścieków,
 • skuteczne oczyszczanie ścieków o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń (również w przypadku ścieków procesowych),
 • możliwość zastosowania w każdej technologii oczyszczania biologicznego,
 • wysoka odporność na zmiany temperatury ścieków oraz ich pH.
oczyszczalnia biostar
Oczyszczalnia HABA Biostar – cykl pracy

Faza 1 – Napełnianie komory osadnika

Ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do komory reaktora, a następnie grawitacyjnie trafiają do osadnika wtórnego. W reaktorze ścieki są natleniane. Tlenowy proces oczyszczania przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotu i fosforu. Natlenianie odbywa się za pomocą dyfuzora zasilanego dmuchawą zamontowaną w skrzynce technicznej. Jednocześnie z natlenianiem odbywa się recyrkulacja osadu z osadnika do reaktora.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar

Faza 2 – Odpompowanie oczyszczonych ścieków pompą wirową

Po napełnieniu się osadnika następuje odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej części ścieków. Proces odbywa się za pomocą zamontowanej w środku osadnika pompy i w zależności od ilości ścieków może zachodzić kilkakrotnie w ciągu doby.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar

Oczyszczalnie Haba BIOSTAR – dane techniczne
BIOSTAR 4BIOSTAR 6
Liczba mieszkańców46
Przepływ nominalny0,6 m3/dobę0,9 m3/dobę
Objętość osadnika1,15 m31,55 m3
Objętość reaktora1,15 m31,55 m3
Średnica wlotu d1? 160? 160
Średnica wylotu d2? 50? 50
Wysokość wlotu h11,33 m1,43 m
Wysokość wylotu h21,56 m1,66 m
Średnica D1,111,22
Oczyszczalnia BIOSTAR – Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • pochłaniacza roślinnego,
 • odbiornika poza terenem działki.
Oczyszczalnia HABA BIOSTAR – wyposażenie

oczyszczalnia ścieków haba biostar

Oczyszczalnia HABA BIOSTAR – zalety
 • wysoka niezawodność oczyszczalni uzyskujemy przez zoptymalizowanie konstrukcji pod katem małej ilości urządzeń mechanicznych,
 • dzięki dużej komorze biologicznej uzyskujemy wysoki stopień oczyszczania,
 • dzięki uszczelnieniu pokryw uzyskujemy neutralność pod względem zapachów w pobliżu oczyszczalni,
 • bardzo małe zużycie energii uzyskujemy dzięki i optymalizacji cykli natleniania,
 • estetyczne pokrywy włazów wkomponują się w Twój ogród,
 • prosty montaż dzięki wykonaniu oczyszczalni w sposób kompaktowy oraz zastosowaniu teleskopowych nadbudów włazów

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar

Oczyszczalnia BIOSTAR w technologi WIRO

Technologia WIRO

 • Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika uzyskuje się ruch wirowy pęcherzyków powietrza oraz złoża fluidalnego HABA.
 • Zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację wykorzystania tlenu, dzięki wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków biostar wiro

Oczyszczalnia HABA BIOSTAR WIRO – typoszereg

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro

Oczyszczalnia HABA BIOSTAR WIRO TYTAN – wyposażenie

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR WIRO TYTAN

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR WIRO TYTAN – skrzynka techniczna

Wybrane właściwości użytkowe oczyszczalni biologicznych Haba BIOSTAR potwierdzone certyfikatem notyfikowanej jednostki badawczej

Zasadnicze charakterystykiWłaściwości użytkoweZharmonizowana
specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania
przy organicznym obciążeniu
dobowym BZT5=0,46 kg/d
BZT597,0%15,3 mgO2/lEN 12566-3:2005+A2:2013
CHZTCR95,4%43,5 mgO2/l
Z97,0%5,0 mg/l
Nogólne87,8%5,5 mg/l
Pogólne87,8%1,7 mg/l
Szczelność (próba wodą)Wynik pozytywnyEN 12566-3:2005+A2:2013
Trwałość (rotomoulding PE)Wynik pozytywny (metoda badania EN
ISO 1133-1:2011, EN ISO1183-1:2012
EN ISO 527-2:2012+Ap1:2013)
EN 12566-3:2005+A2:2013