ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Jak działają separatory

SEPARATORY  TŁUSZCZU  Z  POLIETYLENU

Jak działają separatory tłuszczu


SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBI przeznaczone są do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych. Odprowadzenie tego typu zanieczyszczeń utrudnia pracę oczyszczalni biologicznych, jak też niekorzystnie wpływa na prawidłowe działanie systemów kanalizacyjnych. Są to urządzenia przepływowe tzn. separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków następuje w nich w sposób mechaniczny podczas przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze odmulacza w dolnej części urządzenia. W przypadku właściwego doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu nominalnego przepływu, zapewniony jest przepływ zaolejonych wód procesowych. Nie występuje wtedy zjawisko blokowania przepływu, a powierzchnia czynna separatora jest wystarczająca na to, aby większe krople tłuszczu wypłynęły ku powierzchni i połączyły się w jednolitą warstwę. Oferowane separatory tłuszczu przeznaczone są do doczyszczania ścieków o przepływie nominalnym od 1 do 100 l/s.

separatory tłuszczu

Kliknij aby powiększyć

WYMAGANIA  I  ZASTOSOWANIE

Normy oraz przepisy prawne, obowiązujące w Polsce i innych krajach unijnych, stawiają producentom urządzeń asenizacyjnych duże wymagania dotyczące ochrony wód gruntowych.

Produkty tłuszczowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Separatory tłuszczu powinny być używane wszędzie tam, gdzie jest niezbędne oddzielanie tłuszczów oraz olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków, zarówno w obiektach handlowych, jak i produkcyjnych oraz podobnych takich jak np.:

 • kuchnie komercyjne i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne, np. restauracje, hotele, stacje obsługowe przy autostradach;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne powiązane z przemysłem spożywczym.

Ścieki zawierające znaczne ilości tłuszczu w formie nienadającej się do oddzielania (zemulgowanej) z takich miejsc jak mleczarnie, serowarnie, przetwórnie ryb lub innych firm wyposażonych tylko w zmywarki do naczyń lub w „zagęszczarki wilgotnych odpadów” mogą być oczyszczane efektywnie w separatorach tłuszczu tylko pod określonymi warunkami. Te ścieki mogą wymagać dodatkowej obróbki. W przypadku zastosowań, w których ścieki zawierają części stałe, łatwe do oczyszczenia (na przykład przetwórnie ryb) nie stosuje się osadnika, natomiast separator tłuszczu powinien być wyposażony w sito ustawione na wlocie w celu wyłapania większych części stałych. Przed przerwami w pracy pozostałe części należy usuwać a separator starannie przemywać czystą wodą aby uniknąć zagniwania.

BUDOWA

SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBI wykonane z polietylenu przeznaczone są do oddzielania substancji tłuszczowych i skrobi oraz innych ciał stałych zawartych w ściekach. Oprócz tłuszczy, zazwyczaj ścieki technologiczne zanieczyszczone są również ciałami stałymi, jak pyły, piaski, osady mineralne lub organiczne.
Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków zawierających te substancje jest zastosowanie zespołu urządzeń składających się z osadnika wstępnego i separatora.

separatory tłuszczu
 • W pierwszej fazie oczyszczania ścieki wpływają do wstępnego osadnika, gdzie następuje zmniejszenie prędkości przepływu i w wyniku procesu sedymentacji oddzielenie części stałych od cieczy.
 • Następna faza to proces flotacji cząstek substancji tłuszczowych i gromadzenie ich na powierzchni wody.

Dwustopniowy proces oczyszczania ścieków, przy poprawnym zwymiarowaniu i zachowaniu starannej obsługi, zgodnej z instrukcją producenta, daje gwarancję uzyskania 95% efektywności usuwania zanieczyszczeń.

ODMULACZ
zatrzymuje wszystkie substancje ciężkie (kruszywa, żwir, piasek, muł itd.), które znajdują się w ściekach przed wejściem do separatora węglowodorów.
Oferowane separatory węglowodorów posiadają zintegrowany odmulacz

OPIS

separatory tłuszczu
 • zbiornik z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na korozję,
 • króćce wlotowy i wylotowy – z polietylenu lub polichlorku winylu,
 • pokrywy z polietylenu z zamkami na klucze oraz uszczelkami przewidziane dla instalacji w miejscach ruchu pieszego
 • wyposażenie wewnętrzne ze stali cynkowanej lub z polietylenu, śruby ze stali nierdzewnej, uchwyty do transportu,
 • wentylacja.

W OPCJI

separatory tłuszczu i skrobi
 • nadstawki o wysokości 330 mm typu A i B,
 • włazy żeliwne o wytrzymałości 15 T,
 • systemy alarmowe typu A i B

WARUNKI ZABUDOWY l MONTAŻU

Separator powinien być instalowany blisko źródła powstawania zanieczyszczeń. Musi być łatwo dostępny dla czyszczących pojazdów. Separatory powinny być instalowane tak, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego mrozem, oraz aby wszystkie części wymagające konserwacji były dostępne dla obsługi w każdej chwili. Tam gdzie jest to niezbędne pokrywy włazów na separatorach powinny być tak zamontowane, aby obciążenie na separator nie przekroczyło wartości projektowanej.

Tam gdzie nie ma specjalnych miejscowych przepisów, separatory powinny być połączone z rurociągami odpływowymi i kanałami w następujący sposób:

 • Ścieki powinny być doprowadzone do separatora grawitacyjnie. W przypadku, gdy statyczny poziom cieczy w separatorze jest niższy od poziomu zalewania powodziowego, ścieki z separatora powinny być transportowane do systemów rurociągów za pośrednictwem pompowni.
 • Rurociągi dopływowe w separatorze powinny być ułożone z minimalnym spadkiem 2% (1 : 50), by uniknąć gromadzenia się tłuszczu. Tam, gdzie z powodów budowlanych i/lub wynikających z warunków obsługi nie jest to możliwe i/lub wymagane są dłuższe trasy rur, należy wykonać odpowiednie pomiary,tak aby nie powodować gromadzenia się tłuszczu lub osadów.
 • Połączenia między rurami pionowymi i poziomymi powinny być wykonane z użyciem dwóch łuków 45°, pomiędzy którymi należy umieścić odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o długości, co najmniej 250 mm lub z użyciem równorzędnego, złagodzonego łuku. Dalej należy dołączyć odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o długości, w milimetrach, równej, co najmniej 10-krotnej wartości wymiaru nominalnego rury dostarczającej ścieki. Odcinek ten należy umieścić na dopływie do separatora.
 • Miejscowe przepisy mogą ograniczać temperaturę ścieków i miejsc podłączenia do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.
 • Miejsca odpływu, na przykład wpusty podłogowe powinny mieć osadniki, a tam, gdzie to jest konieczne, wyjmowane pojemniki na osad z możliwością czyszczenia.
 • Nie dopuszcza się stosowania osadników z wlotem od góry, na przykład przez kratkę.

Rurociągi połączone z separatorami (dopływowy i odpływowy) powinny być skutecznie wentylowane. Rurociąg doprowadzający ścieki do separatora powinien być wyposażony w wentylację grawitacyjną, a odgałęzienia rurociągów wentylacyjnych powinny być połączone ze wszystkimi bocznymi rurociągami dopływowymi dłuższymi niż 5 metrów. Tam gdzie najbliższy pion wentylacyjny jest dalej niż 10 metrów przed separatorem, rura zasilająca powinna być połączona z dodatkową rurą wentylacyjną usytuowaną jak najbliżej separatora.

Separatory tłuszczu są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia przygotowane do montażu. Ich instalacja polega tylko na:

 • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie,
 • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji ściekowej,
 • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Poniżej na rysunkach przedstawione są zalecenia producenta do montażu urządzeń z polietylenu:

Posadowienie urządzeń na dużej głębokości
Do wyprowadzenia włazu urządzenia
na powierzchnię użyto kręgów betonowych
separatory tłuszczu
Do wyprowadzenia włazu na powierzchnię zastosowano nadbudowy o wysokości 330 cm – (możliwość zakupu u producenta)
separatory tłuszczu i skrobi
Posadowienie urządzeń w miejscu ruchu pojazdów mechanicznych

Przy posadowieniu urządzeń w miejscu przewidzianym dla ruchu pojazdów należy zabezpieczyć zbiornik płytą betonową od góry. Należy również przewidzieć włazy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości. Ramy pokryw z żeliwa należy zamontować w płycie betonowej opartej na brzegach wykopu.

separatory
Posadowienie urządzeń ponad poziomem gruntu

Jeżeli zachodzi konieczność posadowienia separatora powyżej gruntu należy obowiązkowo wymurować murek po każdej stronie zbiornika i wypełnić piaskiem wolną przestrzeń pomiędzy ściankami.

separator tłuszczu
Posadowienie urządzeń przy wysokim poziomie wód gruntowych

Jeżeli zachodzi konieczność posadowienia separatora powyżej gruntu należy obowiązkowo wymurować grobowiec. W szczególnych wypadkach (wysoki poziom wód gruntowych) konieczne jest wykonanie fundamentów i kotwienia separatora.

Posadowienie urządzeń przy wysokim poziomie wód gruntowych – krok po kroku

 • wykonanie płyty betonowej na dnie wykopu (płyta o ciężarze równym sumie ciężaru zbiornika i jego wypełnienia)
 • wykonanie uchwytów kotwiących w płycie (kotwy rozmieszczone proporcjonalnie do długości zbiornika – minimum 2)
 • obsypanie zbiornika piaskiem stabilizowanym (50 kg cementu na 1 m3 piasku)
separatory tłuszczu i skrobi
Informacje dodatkowe

Producent zaleca montaż separatorów pod ziemią:

 • ustawić urządzenie poziomo na odpowiednio przygotowanym podłożu,
 • podłączyć wejście i wyjście separatora do kanalizacji,
 • podłączyć wentylację,
 • napełnić urządzenie czystą wodą,
 • w separatorach węglowodorów należy podnieść pływak i opuścić go dopiero po ustabilizowaniu się poziomu wody,
 • wolne miejsca, które pozostały po ustawieniu urządzenia w wykopie uzupełnić piaskiem stabilizowanym.