Szambo,  oczyszczalnia  czy  kanalizacja

Porównanie kosztów budowy i eksploatacji

szamba, oczyszczalni i kanalizacji

 

O wyborze niech zadecyduje rachunek ekonomiczny

 

Odprowadzanie do środowiska nieoczyszczonych ścieków jest zabronione i niezgodne z przepisami. Ścieki wprowadzane do środowiska muszą być oczyszczane w taki sposób, żeby ich parametry zostały zredukowane do odpowiednich wartości.
Dyrektywa unijna zobowiązuje państwa członkowskie do wyposażenia w systemy kanalizacyjne i zapewnienia oczyszczenia ścieków ze wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. mieszkańców. Jednak większość polskich wsi posiada mniej mieszkańców, a ponadto występują tereny o zabudowie rozproszonej, uniemożliwiającej wykonanie zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Dlatego też trzeba zdecydować czy wybudować szambo na ścieki i wywozić je do oczyszczalni komunalnej czy wykonać przydomową oczyszczalnię – jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w pozwoleniu na budowę, w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne. Jednak ich budowa w terenach o rozproszonym charakterze zabudowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Wysokie koszty inwestycji obciążają na wiele lat rachunek użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszają zasadność ich budowy.

 

Założenia:

 • ilość mieszkańców: 4 osoby
 • średnie dobowe zużycie wody: 150 litrów/osobę = 0,15 m3
 • łączne dobowe zużycie wody: 4 osoby x 0,15 m3 = 0,60 m3
 • całkowite roczne zużycie wody: 365 dni x 0,60 m3 = 219 m3
 • średni koszt wywozu 1 m3 ścieków: 12 zł (są regiony gdzie koszt wynosi 20 zł)

 

Koszt zakupu, montażu i eksploatacji szamba

 • pojemność: 10 m3
 • koszt wybudowania szamba (zbiornik betonowy lub z tworzyw sztucznych z instalacją) = 6000 zł
 • roczny koszt wywozu ścieków (4 osoby) = 219 m3 x 12 zł = 2628,00 zł

 

Koszt zakupu, montażu i eksploatacji oczyszczalni biologicznej

 • koszt wybudowania oczyszczalni (z tworzyw sztucznych z instalacją) = 11785 zł
 • roczny koszt biopreparatów: 90 zł
 • roczny koszt wywozu ok 1 m3 x 12 zł = 12,00 zł
 • roczny koszt energii ok 100 zł

 

Koszt eksploatacji kanalizacji sanitarnej

 • cena brutto za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych = 4,91 zł (lokalna)
 • cena brutto za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla odbiorców przemysłowych = 7,21 zł (lokalna)
 • roczny koszt odprowadzenia ścieków (4 osoby) = 219 m3 x 4,91 = 1075,29 zł

 

Porównanie kosztów budowy i eksploatacji

Ceny brutto z montażem

Lata
eksplo
atacji
Szambo 10 tys. litrów Oczyszczalnia drenażowa i biologiczna Kanalizacja
Nakład Roczny
koszt
Suma kosztów Nakład Roczny
koszt
Suma kosztów Nakład Roczny
koszt
Suma
kosztów
betonowe polietylen drenażowa biologiczna
1 betonowe
7320
2628 9948 12327 drenażowa 6078 11985 5000 1075 6075
2 12576 14955 6178 12185 7150
3 15204 17583 5978 100 6278 12385 8225
4 17832 20211 6378 12585 9300
5 20460 22839 6478 12785 10375
6 polietylen
9699
23088 25467 biologiczna 6578 12985 11450
7 25716 28095 6678 13185 12525
8 28344 30723 11785 200 6778 13385 13600
9 30972 33351 6878 13585 14675
10 33600 35979 6978 13785 15750