ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia BioDisc BA-BD i BE-BL

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioDisc? BA-BD oraz BE-BL

PRODUKTY SĄ ZGODNE Z NORMĄ PN EN 12566-3

 

zgodność z normą PN EN 12566-3

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków, bez dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Oczyszczalnie są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane pod powierzchnią gruntu lub odprowadzane do odpowiedniego cieku wodnego zatwierdzonego przez właściwy urząd oraz w miejscach, gdzie szamba nie spełniają wymagań obowiązujących norm.

BioDisc? to kompaktowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków z systemem obracających się złóż tarczowych oraz z wbudowanym systemem czerpakowym.
Urządzenie składa się z osadnika wstępnego, dwuczęściowej strefy oczyszczania biologicznego oraz osadnika wtórnego. System czerpakowy zamocowany jest do obracających się dysków (złoża tarczowego). BioDisc? napędzany jest małym silnikiem elektrycznym. Na obracającym się wale napędowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietów okrągłych tarcz (dysków) z tworzywa sztucznego, które zanurzają się częściowo w ściekach. Osadzające się na tarczach mikroorganizmy w formie aktywnego filmu biologicznego (biomasy) tworzą złoże biologiczne. Podczas każdego obrotu dysków mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach powodując ich oczyszczanie.
System czerpakowy został stworzony specjalnie w celu umożliwienia regularnego przepływu ścieków przez oczyszczalnię, dzięki czemu unika się nagłych dopływów ścieków do złoża biologicznego, redukując w ten sposób możliwość wypłukiwania biomasy oraz pogorszenia parametrów ścieku oczyszczonego wypływającego z oczyszczalni.
Dzięki powyższemu procesowi powstają w pełni biologicznie oczyszczone ścieki spełniające najwyższe wymagania jakościowe. System czerpakowy reguluje również dopływ ścieków do osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym ścieki po procesie oczyszczania biologicznego poddawane są ostatecznemu doczyszczeniu mechanicznemu (pozostałe zawiesiny i związki koloidalne opadają na dno osadnika) a następnie wypływają z urządzenia.
Wszystkie urządzania dostarczone są w komplecie wraz z panelem sterującym i są gotowe do bezpośredniego montażu.

 

U n i k a l n y     p r o j e k t

tarczowe złoże biologiczne

BioDisc? jest jedyną kompaktową oczyszczalnią ścieków dla budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność, a jednocześnie niską emisję dwutlenku węgla.
Tarczowe złoża biologiczne to formowane próżniowo tarcze z polipropylenu oparte na stalowym wale. Złoże jest wolno obracane przez silnik elektryczny o niskim zużyciu energii.

 

G w a r a n t o w a n a     w y d a j n o ś ć

BioDisc? to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w normalnych warunkach domowych wytwarzają oczyszczone ścieki o jakości lepszej niż 15 mg/l BZT5, 25 mg/l zawiesiny i 15 mg/l amoniaku, ChZT 89,4%, BZT5 95,7%, zawiesina 94,8% przy różnych obciążeniach i warunkach.

przydomowa oczyszczalnia ścieków biodisc ba-bd


Najniższe koszty eksploatacji, w połączeniu z wysoką jakością i trwałością sprzętu – w szczególności silnika, który ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w konkurencyjnych urządzeniach – składają się na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni BioDisc?.

Oczyszczalnia dla pojedynczego domu wymaga przeprowadzania odmulania tylko raz do roku. Moc silnika wynosi 50 Wat, a nakład prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych jest minimalny.

Trwałość – zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), łączy zalety betonu oraz PE, tworzywa bardzo mocnego, lekkiego, odpornego na działanie substancji chemicznych oraz w pełni wodoszczelnego.

Kompaktowe oczyszczalnie ścieków BioDisc? dostarczane są jako kompletne jednostki do natychmiastowej instalacji we wcześniej przygotowanym wykopie. Urządzenia BioDisc? wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego konserwacja oczyszczalni raz w roku jest w zupełności wystarczająca. Elementy oczyszczalni wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) oraz elementów mechanicznych odpornych na korozję gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

Zalety oczyszczalni BioDisc?
 • oczyszczalnie BioDisc? pracują, nie emitując hałasu oraz nieprzyjemnych zapachów,
 • nie wymagają dużych nakładów konserwacyjnych,
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych,
 • mają niskie zużycie energii – na poziomie 1,3 kWh/dobę,
 • generują małe ilości osadu,
 • posiadają dużą pojemność magazynowania.

 

Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków następuje do:
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • odbiornika poza terenem działki (po uzyskaniu pozwoleń).

 

oczyszczalnia ścieków biodisc ba-bd

 

Specyfikacja – oczyszczalnia od 6 – 25 RLM
Parametr  BA    BB    BC    BD  
Równoważna liczba mieszkańców (RLM)6121825
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d)0,360,721,081,5
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm1995199524502450
Długość całkowita (B) (mm)3340
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm)750*750*600+600+
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm)835835685685
Głębokość dopływu od dna (E) (mm)1400140018201820
Średnica rur (mm)110110110110
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu)12 miesięcy6 miesięcy6 miesięcy6 miesięcy
Zasilanie elektryczne230 V230 V230 V230 V
Moc silnika50 W50 W75 W75W
Waga standardowego urządzenia (tony)0,3880,4180,6501,100
Uwaga:
* Dostępne są opcjonalne głębokości dopływu 450mm i 1250mm.
+ Dostępna jest opcjonalna głębokość dopływu 1100mm.

 

oczyszczalnia ścieków biodisc

 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioDisc? BE-BL

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnych

Urządzenia BioDisc? marki Klargester, wykorzystujące sprawdzoną technologię tarczowych złóż biologicznych, są nową większą serią oczyszczalni ścieków BioDisc? pozwalających oferować rozwiązania dla dużo większej liczby zastosowań. Wszystkie oczyszczalnie BioDisc? są dostarczane na miejsce instalacji jako gotowe do montażu.
Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.
Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników dla zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków w konkretnej instalacji. Oczyszczalnie ścieków BioDisc? zostały zaprojektowane tak, aby jako kompleksowe rozwiązanie mogły być zastosowane w różnorodnych instalacjach i przy różnych wymogach jakościowych ścieków.

oczyszczalnia ścieków biodisc be-bl

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak puby, kluby, hotele i zakłady przemysłowe, proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom. Poziom zanieczyszczeń stanowiących mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów wymaga większych zdolności oczyszczania, niż w zastosowaniach mieszkaniowych. W takich przypadkach Klargester proponuje sprawdzone sposoby oczyszczania, a urządzenia BioDisc? sprostają wszelkim Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności.

T e c h n o l o g i a

Oczyszczalnia BioDisc? zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku.

Osadnik wstępny: (1) ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą, dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy: (2) tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

System czerpakowy: (3) przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefy 1 i 2 posiadają zrównoważoną pojemność, równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi regulacjami budowlanymi obowiązującymi już w niektórych krajach Europy, cecha ta jest obecnie wymagana.

Druga strefa dysków: (4) ścieki doprowadzane do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.
Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii.

Główną zaletą oczyszczalni BioDisc? jest to, że cała powierzchnia dysków jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane nowymi.
Często, w przypadku zanurzonych lub przytwierdzonych złóż biologicznych zdarza się, że część tych złóż jest zatykana przez nadmierną ilość lub obumarłe bakterie, które hamują oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.

Osadnik wtórny: (5) prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zawracania osadu nadmiernego, która przepompowuje materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania, przez ochronę odpływu i powrót rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta może być poddawana modyfikacjom podczas sezonowych wahań dopływu.

Ścieki oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

 

tarczowe złoże biologiczne

Najniższe koszty eksploatacji, w połączeniu z wysoką jakością i trwałością sprzętu – w szczególności silnika, który ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w konkurencyjnych urządzeniach – składają się na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni BioDisc?.

Trwałość – zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), łączy zalety betonu oraz PE, tworzywa bardzo mocnego, lekkiego, odpornego na działanie substancji chemicznych oraz w pełni wodoszczelnego.

Kompaktowe oczyszczalnie ścieków BioDisc? dostarczane są jako kompletne jednostki do natychmiastowej instalacji we wcześniej przygotowanym wykopie. Urządzenia BioDisc? wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego konserwacja oczyszczalni raz w roku jest w zupełności wystarczająca. Elementy oczyszczalni wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) oraz elementów mechanicznych odpornych na korozję gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

Zalety oczyszczalni BioDisc?
 • oczyszczalnie BioDisc? pracują, nie emitując hałasu oraz nieprzyjemnych zapachów,
 • nie wymagają dużych nakładów konserwacyjnych,
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych,
 • wykazują niskie zużycie energii ,
 • generują małe ilości osadu,
 • posiadają dużą pojemność magazynowania.

 

oczyszczalnia ścieków biodisc be-bl

 

Specyfikacja – oczyszczalnia od 35 – 150 RLM
Parametr  BE    BF    BG    BH    BJ    BK    BL  
Równoważna liczba mieszkańców (RLM)35507075100125150
Maksymalny dzienny ładunek BZT5(kg)2,13,04,24,56,07,59,0
Maksymalna dzienna ilość ścieków(m3)7101415202530
D     Długość (mm)3340434552357755775577557755
      Szerokość (mm)2450245024502455245524552455
E     Głębokość przed dopływem (mm)600600600600600600600
L     Głębokość dopływu (mm)1825182018201790179017901790
F     Głębokość pod odpływem (mm)685700700750750750750
G     Całkowita wysokość (mm)2825282528752830283028302830
H     Wysokość do krawędzi pokrywy (mm)2485248524852500250025002500
Całkowity ciężar, bez obciążenia (kg)1200131516603000310032003300
Zasilanie elektrycznejednofazowejednofazowejednofazowetrójfazowetrójfazowetrójfazowetrójfazowe
Opcjonalne zasilanie elektrycznetrójfazowetrójfazowetrójfazowejednofazowejednofazowejednofazowejednofazowe
Moc silnika jednofazowy/trójfazowy (W)75/60120180250250370370
Prąd podczas pełnego obciążenia – jednofazowy (A)1,101,261,701,951,952,352,35
Prąd podczas pełnego obciążenia – trójfazowy (A)0,350,420,630,880,881,351,35
Prąd podczas pełnego obciążenia – jednofazowy (A)1,101,261,701,951,952,352,35
Moc silnika pompy zwrotnej osadu (W)250480480480480

 

oczyszczalnia ścieków biodisc