ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zasoby wody na całym świecie maleją. Za kilka lat tylko 1/3 mieszkańców globu będzie miała jej pod dostatkiem. Rosnące ceny wody i odprowadzania ścieków sprawiają, że rozwiązania dotyczące ekonomicznego wykorzystywania zasobów wody to problem, z którym w przyszłości będzie musiała się zmierzyć większość właścicieli domów jednorodzinnych.
Oszczędzanie wody to nie tylko wyraz postawy ekologicznej, ale przede wszystkim konieczność. Zmiany klimatyczne, przed którymi ostrzegają nas naukowcy, postępująca urbanizacja i brak dostosowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej coraz częściej skłaniają właścicieli domów do inwestowania w rozwiązania nowej generacji, zapewniające racjonalną gospodarkę wodą deszczową.W świetle prawa woda deszczowa jest ściekiem i powinna być zagospodarowana. Można ją wykorzystać w gospodarstwie domowym jednocześnie chroniąc środowisko.Wodę deszczową warto zagospodarować. Z jednej strony pomaga to rozwiązać problem odprowadzenia jej z powierzchni, z drugiej zaś pozwala na oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym. Wodą deszczową można bowiem zastąpić wodę czystą w urządzeniach, które zużywają jej najwięcej.Woda deszczowa nie nadaje się do picia ani na potrzeby higieniczne, jednakże ma lepszą jakość niż woda w zbiornikach naturalnych (takich, w których dozwolona jest kąpiel). Deszczówka jest wodą miękką. Doskonale nadaje się do wykorzystania w pralkach. Możemy zredukować zużycie proszku do prania o połowę, gdyż w takiej wodzie lepiej się on pieni. Unikamy również wytrącania się kamienia wapiennego w pralce. Wykorzystując wodę deszczową do mycia samochodu, podłóg i różnych prac porządkowych, a przede wszystkim do spłukiwania toalet i pisuarów zlikwidujemy problem osadów z kamienia. Woda deszczowa zapewnia również lepszy rozwój roślin w ogrodzie i w domu, gdyż jest ona dla nich zdrowsza.

Woda deszczowa zawiera roztwory słabych kwasów (przede wszystkim węglowego) ? jest to naturalne i powodowane składem atmosfery. Nadaje to jednak wodzie własności korozyjne ? oznacza to, że nie można zastosować w instalacji zbierającej wodę materiałów, które są podatne na korozję. Nie będzie więc polecana miedź ani stal ? najlepiej sprawdzą się tworzywa sztuczne.
Deszczówkę możemy przechwytywać z dachów, balkonów i tarasów. Woda deszczowa sama w sobie jest bardzo czysta i wolna od zarazków, jednak spływając po powierzchni dachu ulega zanieczyszczeniu. Jakość deszczówki zależy między innymi od powierzchni i rodzaju podłoża.

Najlepsze do przechwytywania wody deszczowej są strome połacie dachowe, szczególnie te pokryte dachówkami lub łupkiem. Gromadzi się na nich najmniej zanieczyszczeń. Przy dachach płaskich problemem mogą być gromadzące się tam liście, brud i wilgoć. Dachy zielone lub pokryte strzechą praktycznie nie nadają się do przechwytywania wody deszczowej, gdyż około 70% deszczówki jest wchłaniana lub wyparowuje. Przy dachach o pokryciu bitumicznym woda może ulec przebarwieniu i tu nie zaleca się wykorzystania jej do prania.

W przypadku nowych pokryć z blachy możliwa jest natomiast zbyt duża zawartość metali. W takim przypadku nie powinniśmy wykorzystywać deszczówki w ogrodzie i w pralkach. Nie można korzystać z deszczówki spływającej z dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi. Ważne jest również zadbanie o odpowiednią czystość systemu rynnowego, gdyż to własnie za jego pośrednictwem, woda deszczowa trafia do zbiorników i rur. Pamiętajmy, że podobnie jak w przypadku dachów z blachy, również systemy rynnowe mogą przekazywać wodzie nadmierną ilość metali. Wyjątkiem są rynny z tworzyw sztucznych. Założenie na system rynnowy specjalnych kratek, zabezpieczy wodę przed większymi zanieczyszczeniami np. przed liśćmi.

zagospodarowanie wody deszczowej

 

Zagospodarowanie wody deszczowej a ekonomia i ekologia
Bardzo często wpływ na decyzję o inwestycji w instalacje do wykorzystywania wody deszczowej ma prosty rachunek ekonomiczny. Jak widać z wykresu, możemy zaoszczędzić nawet ponad 50% wody pitnej, a więc w przybliżeniu około 85 litrów na osobę w ciągu doby. Powinniśmy także wziąć pod uwagę coraz częściej wprowadzany przez gminy podatek od deszczówki (z którego jesteśmy zwolnieni, jeśli instalujemy system rozsączania) oraz rosnące koszty odprowadzania ścieków, które to wydatki znacząco spadają w przypadku zastosowania odzysku wody deszczowej.

 

Wykorzystanie wody deszczowej:
 • podlewania ogrodu
 • mycia samochodu
 • zagospodarowania wody deszczowej
 • wykorzystania w gospodarstwie domowym

 

zagospodarowanie wody deszczowej

W Polsce roczne opady deszczu średnio wynoszą ok. 600 mm. Mając spadzisty dach o powierzchni 100 m2, możemy zgromadzić 60 m3 wody deszczowej w ciągu roku. Zakładając, że jedna osoba dziennie zużywa, na różne czynności, 150 litrów wody, to zastępując wodę zdatną do picia, pochodzącą z instalacji wodnej, wodą deszczową, mamy szansę zaoszczędzić połowę zużywanej ilości wody pitnej.

 

Ile można zaoszczędzić?

Przybliżone wyliczenie rocznych oszczędności przy wykorzystaniu wody deszczowej w pełnym zakresie (czyli w domu i ogrodzie).

Założenia:

 • rodzina 4-osobowa
 • średnie zużycie wody: 150 l/na osobę w ciągu doby
 • zastąpienie w 50% wody pitnej wodą deszczową
 • uwzględnienie 2 miesięcy zimowych, w których nie pozyskuje się deszczówki
 • cena 1 m3 woda + ścieki: od 4 do 12 zł, średnia do obliczeń 8 zł
 • roczne wykorzystanie deszczówki: około 90 m3

Oszczędności w skali roku: 90 m3 x 8 zł = 720 zł
Ta suma może być podstawą do wyliczenia amortyzacji inwestycji, jaką jest instalacja wykorzystania wody deszczowej.

Szeroka oferta zbiorników na wodę deszczową pozwala na odprowadzenie deszczówki.
Podstawowym rozwiązaniem są naziemne lub podziemne zbiorniki na wodę deszczową, które mogą być rozbudowane w kompleksowy system odprowadzania i zagospodarowania. Gromadzona woda może służyć do podlewania trawnika, czy ogrodu, mycia samochodu, a nawet do celów gospodarczo bytowych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.

Zbieranie deszczówki oszczędza zasoby naturalne i jest proekologicznym działaniem, które pomaga w oszczędzaniu tak cennej wody pitnej.Woda z powierzchni dachu dostaje się do rynien i rurami spustowymi, a dalej rurami ułożonymi pod ziemią doprowadzana jest do zbiornika podziemnego (takie jego usytuowanie gwarantuje jej stałą i niską temperaturę, a brak światła uniemożliwia rozwój glonów). Następnie na zintegrowanym w zbiorniku filtrze (najlepsza jest wersja samoczyszcząca) deszczówka zostaje oczyszczona w sposób mechaniczny z zabrudzeń i zgromadzona w odpowiednio dobranym pod względem wielkości zbiorniku (jego konstrukcja musi być stabilna i wytrzymała). Nadmiar wody, który w przypadku bardzo obfitych i długotrwałych deszczów może się pojawić w zbiorniku, odpływa przelewem do kanalizacji lub – co jest najbardziej godne polecenia – do układu rozsączania

 • wykorzystanie wody deszczowej – poprzez instalację urządzeń, które gromadzą, a następnie umożliwiają jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym (mycie auta, podlewanie ogrodu itd.)
 • odprowadzanie wody deszczowej – nadmiar wody może być rozsączany bezpośrednio do gruntu lub kierowany do kanalizacji burzowej

 

Podstawą prawną do wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 17 lipca 2001r. oraz rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 18 czerwca 2006 r.

Instalacja do wykorzystania deszczówki:
 • przewody zewnętrzne doprowadzające deszczówkę do zbiornika,
 • filtry narynnowe lub podziemne wyłapujące zanieczyszczenia (ponad 95% skuteczności filtrów),
 • zbiorniki gromadzące wodę – podziemne lub naziemne,
 • pompa lub hydrofor,
 • przewody wewnętrzne doprowadzające deszczówkę do pralki, WC itp.

 

Magazynowanie wody deszczowej
Zbiornik jest najważniejszym i najdroższym elementem instalacji, dlatego też warto dokładnie przyjrzeć się ofercie rynkowej, odpowiednio dobrać jego wielkość, kształt i materiał. Przy planowaniu wielkości zbiornika powinniśmy przede wszystkim uwzględnić maksymalną ilość wody deszczowej, którą jesteśmy w stanie zgromadzić, oraz wielkość i sposób przewidywanego zużycia. Określając możliwości gromadzenia wody, powinniśmy wziąć pod uwagę wysokość opadów oraz wielkość i rodzaj powierzchni dachu.Możemy zastosować zbiorniki naziemne lub podziemne, jeżeli istnieje taka potrzeba, a także zainstalować typoszereg kilku zbiorników. Skrzynki rozsączające oraz tunele także mogą pełnić funkcję magazynowania wody.
Nadmiar wody deszczowej możemy odprowadzić do rowu lub kanalizacji burzowej, a także do tuneli lub skrzynek rozsączających na terenie działki i rozsączyć ją w gruncie.
Jeden tunel zastępuje 800 kg żwiru lub 36 m rury drenażowej o średnicy 100 mm. Skrzynki i tunele można zabudować i wtedy stają się niewidoczne, a powierzchnie nad nimi dowolnie wykorzystać, łącznie z możliwością ruchu samochodów.
Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja może być eksploatowana bez zakłóceń przez wiele lat, wymagając od użytkownika jedynie minimalnego nadzoru.

W zależności od potrzeb możemy zastosować systemy o różnym stopniu skomplikowania, ale także różnej efektywności. W wariancie najprostszym ? instalacja obejmuje system rynien, filtr montowany w rurze spustowej, przelew oraz zbiornik zbierający wodę deszczową i zespół sterująco-pompowy zasysający wodę i ? po dodatkowym przefiltrowaniu ? dostarczający ją do punktów poboru. Rozbudowując ten system, można zastosować filtr koszowy oraz przelew nadmiaru wody i system rozsączający, usytuowany za zbiornikiem magazynującym. W wersji rozszerzonej układ hydroforowy zamontowany w domu umożliwia pobór wody w budynku mieszkalnym (instalacja szarej wody), a więc zasilanie WC, pobór wody do drobnych prac domowych oraz do nawadniania ogrodu. Tak jak w poprzednim rozwiązaniu zastosowane jest rozsączanie nadmiaru wody. W pełnej wersji istnieje możliwość zastosowania również dokładnego filtra w budynku mieszkalnym, co pozwoli na wykorzystanie wody do zasilania pralki.

 

Czy należy zgłosić w firmie dostarczającej wodę pitną fakt wykorzystania deszczówki?
Instalacje wykorzystania wody deszczowej służące do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy prac porządkowych nie wymagają zgłoszenia. Jeżeli służą również dla potrzeb domu (toalety, pranie), należy to zgłosić w firmie dostarczającej wodę pitną. Art.3 paragraf 126 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że (w przypadku wykorzystania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet… oraz innych prac gospodarczych należy dla tego celu wykonać odrębną instalację, nie połączoną z instalacją wodociągową). Znaczy to tyle, że instalacja dla wody deszczowej musi być niezależna od instalacji wodociągowej i w żadnym miejscu nie może być z nią połączona. Brzmi to groźnie, ale w praktyce koszt dodatkowych podłączeń dla doprowadzenia deszczówki w domku jednorodzinnym generuje koszt około 150-400 zł.