ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Podstawy prawne

Podstawy prawne budowy oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia przydomowa

 

Budowa oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/dobę (a taką mają przydomowe oczyszczalnie) wymaga zgłoszenia planowanej budowy w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem montażu.

Cała procedura składa się z kilku etapów:

  • W urzędzie gminy lub starostwie powiatowym należy sprawdzić, czy w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę oczyszczalni na danym terenie.

 

  • Uprawnionemu specjaliście należy zlecić wykonanie projektu oczyszczalni odpowiednio dobranej do uprzednio sprawdzonych warunków gruntowo-wodnych. Warunki można sprawdzić samemu wykonując tzw. test perkolacyjny albo czynność tę powierzyć specjaliście.

 

  • W wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy należy złożyć wniosek zgłoszenia budowy, a z nim:
   a) projekt oczyszczalni,
   b) mapę działki z naniesionym usytuowaniem planowanej oczyszczalni,
   c) dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
   d) w niektórych urzędach – opinię lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni wydane przez wydział ochrony środowiska.

 

 • Jeśli oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych, to do wniosku należy dołączyć również:
  a) zgodę właściciela tych wód na wpuszczenie ścieków,
  b) zgodę właścicieli gruntów na przeprowadzenie rur przez ich teren,
  c) operat wodno-prawny.
Jeśli oczyszczalnia ma obsługiwać obiekt usługowy lub produkcyjny, to do wniosku trzeba dołączyć uzyskane wcześniej pozwolenie wodno-prawne ze starostwa powiatowego.
 • Jeśli po upływie 30 dni od daty zgłoszenia budowy urząd nie będzie miał zastrzeżeń lub wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, można rozpocząć budowę oczyszczalni.
 • Niekiedy na żądanie urzędu trzeba dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty lub uzgodnienia.
 • Zakończenie budowy należy zgłosić w tym samym urzędzie, w którym zgłaszano budowę.
Uwaga!    Wiele gmin przydziela dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Warto się o nie zapytać zgłaszając budowę.

Podstawy prawne:

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi.
Dz. U. z 2003 r nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt.1 z późn. zmianami.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych lub w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi.
Dz. U. z 2001 r. nr 140 poz. 1585 z późn. zmianami.

Stopień oczyszczania w oczyszczalni musi odpowiadać wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
Dz. U. z 2002 r. nr 212 poz. 1799 § 11 z późn. zmianami.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo – bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 § 37 z późn. zmianami.

Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód, wynosi 30 m.
Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 § 31 z późn. zmianami.

Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze wynosi 15 m.
Dz. U. z 1991 r. nr 116 poz. 503 § 8 z późn. zmianami.

Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania konieczne jest aby warstwa gruntu przepuszczalnego była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych.
Dz. U. z 2002 r. nr 212 poz. 1799 §11 z późn. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody określa przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego. Dla mieszkań wyposażonych w wodociąg, ubikacje, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody przeciętna norma zużycia wody wynosi od 80-100 litrów na mieszkańca na dobę.
(Dz. U. z 2002, nr 8, poz. 70 z późn. zmianami.)

Ustawa prawo ochrony środowiska – tekst jednolity – Dz. U 2008 nr 25, poz.150 z późn. zmianami.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U 2001 nr 72, poz. 747 z późn. zmianami.

Ustawa Prawo budowlane – Dz. U 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zmianami. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zmianami.

Odległość ochronna od ujęć wodnych

Konieczność zachowania odległości ochronnej od ujęć wody spowodowane jest przede wszystkim groźbą rozprzestrzeniania się mikroorganizmów chorobotwórczych (pasożytów, bakterii, wirusów).
Odległość ochronna w tym wypadku to odległość między drenażem a studnią głębinową będącą jedynym źródłem wody pitnej.Odległość ta powinna wynosić minimum 30 m.

Odległość ochronna 30 metrów od ujęć wodnych odnosi się także do ujęć wodnych sąsiadów.

lokalizacja oczyszczalni
* w przypadku wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, osadnik można usytuować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków;
** możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.
Drenaż

W przypadku drenażu rozsączającego wymagane jest zachowanie 30 m odległości od studni z wodą pitną oraz:

 • 1,5 m od poziomu wód gruntowych,
 • 1,5 m od rurociągów z gazem, wodą,
 • 0,8 m od kabli elektrycznych,
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
 • 3 m od drzew i krzewów.

Rodzaj gruntu

Rodzaj gruntu ma decydujące znaczenie, w kwestii czy gleba może zostać wykorzystana jako drugi element oczyszczania ścieków – doczyszczanie tlenowe, co ma miejsce w oczyszczalniach głównie drenażowych, bądź wykorzystana jako odbiornik ścieków oczyszczonych.

Do tego celu nadają się tylko gleby przepuszczalne (głównie piaski i grunty mieszane, w których dominują gleby piaszczyste). Grunty o takiej charakterystyce zapewniają odpowiednio długi przepływ, niezbędny w procesie oczyszczania ścieków. W przypadku gleb bardzo dobrze przepuszczalnych gdzie ścieki nie zdążą się oczyścić, jako rozwiązanie można zastosować dodatkową, wspomagającą warstwę filtracyjną. W przypadku gruntu bardzo dobrze przepuszczalnego i nieprzepuszczalnego można zastosować filtr piaskowy, czyli usunąć grunt rodzimy i w powstałym wykopie zbudować filtr piaskowy.

Z powyższego wynika, że wiedza o rodzaju gruntu jest niezwykle istotna. Można ją pozyskać na dwa sposoby:

 • wykonując wiercenia geologiczne, dzięki czemu uzyskamy bardzo dokładne dane, których interpretacji wykonuje specjalista – geolog;
 • wykonując test perkolacyjny, jest to metoda uproszczona, służąca określeniu rodzajów gruntu, którą można wykonać samodzielnie.

TEST PERKOLACYJNY

Należy wykonać wykop do głębokości takiej, na jakiej będzie się znajdować projektowany drenaż. Następnie w dnie wykopuje się dołek o wymiarach 0,3 x 0,3 m i głębokości 0,15 m.
Przed przystąpieniem do pomiaru grunt wokół dołka należy nawilżyć (duże wiadro 10 l). W przypadku piasku do nawilżenia wystarczy kilka lub kilkanaście wiader wody, które są dość szybko wchłaniane przez grunt. Jeżeli mamy do czynienia z gruntami trudnoprzepuszczalnymi i suchymi nawilżanie powinno trwać kilkanaście godzin lub około 1 doby.
Następnie do dołka należy wlać 12,5 l wody. Głębokość wody w dołku wyniesie wówczas około 139 mm. W tym momencie należy uruchomić stoper i mierzyć czas (t) do całkowitego wsiąknięcia wody w ścianki boczne i dno otworu. Współczynnik filtracji gruntu określa się na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody. Zamiast czekać na całkowite wsiąknięcie całej ilości wlanej wody, można wykorzystać pomierzony czas opadania zwierciadła wody w dołku o 10 mm. Po wykonaniu testu należy wykonać odwiert do głębokości minimum 1,5 m poniżej dna dołka dla stwierdzenia, jaki rodzaj gruntu znajduje się w podłożu.Do podziemnego rozsączania ścieków nadają się grunty B, C i D. Grunty klasy A, jako zbyt przepuszczalne nie gwarantują właściwego doczyszczania ścieków i dlatego wymagają zastosowania warstwy wspomagającej z gruntu klasy C.
Klasa
przepuszczalności
Czas wsiąkania wodyRodzaj gruntu
t (min/139 mm)t1 (min/10 mm)
Ado 2do 12 sek.rumosze, żwiry, pospółki
(grunt za bardzo przepuszczalny)
B2 – 1812 sek – 1,5 min.piaski grube i średnie
(grunt dobrze przepuszczalny)
C18- 1801,5 min – 13 minpiaski drobne i lessy
(grunt średnio przepuszczalny)
D180 – 78013 min – 60 minpiaski pylaste i gliniaste
(grunt dość trudno przepuszczalny)
Epowyżej 780powyżej 60 mingliny, iły, skały niespękane
(grunt trudno przepuszczalny)
Źródło: Magazyn Instalatora nr 32, kwiecień 2001
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz

Powrót do strony głównej

KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578

biuro(at)fhu-help.plhelp(at)fhu-help.pl